Reglement

Reglement Wassenaarse Zwemloop
Versie 2021

1. Organisatie en algemene informatie

De Wassenaarse Zwemloop wordt jaarlijks op de laatste zondag van de zomervakantie (regio midden) georganiseerd, dit jaar voor de 26e keer. De organisatie is in handen van hardloopvereniging WZK Tri-Team Wassenaar. De Wassenaarse Zwemloop is een kleinschalig (circa 200 deelnemers) recreatief evenement met een competitief karakter.

2. Datum

De Wassenaarse Zwemloop zal plaatsvinden op zondag 29 augustus 2021.

3. Locatie

De Wassenaarse Zwemloop vindt plaats rondom Strandpaviljoen Sport aan de Wassenaarse Slag 29, 2242 PG Wassenaar. Het loopparcours bevindt zich deels in de ‘Ganzenhoek’ met toestemming van Dunea en Staatsbosbeheer.

4. Omvang

Hele afstand: 1 kilometer zwemmen in zee, 10 kilometer hardlopen op het strand, paardenpad en schelpenpad in de duinen.

Halve afstand 500 meter zwemmen in zee, 5 kilometer hardlopen op het strand, paardenpad en schelpenpad in de duinen.

Afstanden zijn niet exact uitgemeten. Bij ruwe zee kan de organisatie de zwemafstand inkorten. Dit wordt tijdens de briefing aangegeven.

5. Groepsindelingen

Van de volgende groepen worden klassementen opgemaakt:

Hele afstand – SOLO – mannen
Hele afstand – SOLO – vrouwen
Hele afstand – DUO (één persoon zwemmen, één persoon hardlopen)
Halve afstand – SOLO – mannen
Halve afstand – SOLO – vrouwen
Halve afstand – DUO (één persoon zwemmen, één persoon hardlopen)

Bij de duo’s is geen onderscheid in mannen en vrouwen omdat duo’s ook gemengd kunnen zijn.

6. Prijzen

Nummers 1, 2 en 3 per categorie krijgen een sportprijs, bij de duo’s krijgen de loper als de zwemmer ieder een prijs. Er zijn geen geldprijzen te verdelen.

De snelste man en snelste vrouw op de hele afstand SOLO krijgt bovendien de wisselbeker een jaar in bruikleen. Deze wisselbekers worden gegraveerd met naam van de winnaar en het jaartal. Deze wisselbeker dient enkele weken voor de volgende wedstrijd (in overleg) teruggegeven te worden aan de organisatie van de Wassenaarse Zwemloop.

Het wordt gewaardeerd als de nummers 1, 2 en 3 per categorie verschijnen op de prijsuitreiking (18:00 uur)

7. Herinnering

Alle deelnemers ontvangen een aandenken aan de wedstrijd zo lang de voorraad strekt. Hierbij hebben voorinschrijvers voorrang en bij na-inschrijvers gaat het op volgorde van inschrijving. Over de herinnering kan niet worden gereclameerd. Het niet verkrijgen of aannemen van een herinnering leidt niet tot financiële compensatie.

8. Inschrijvingen

Inschrijven kan tot en met 27 augustus 2021 via www.inschrijven.nl met betaling via Ideal, en op de dag zelf bij de inschrijfbalie, waarbij contant en bij voorkeur gepast betaald dient te worden. Bij verhindering wordt niet over gegaan tot restitutie van het inschrijfgeld.

9. Privacy (AVG)

Bij inschrijving zullen de persoonsgegevens besloten en beschermd door één bestuurslid worden beheerd. De persoonsgegevens zullen nooit voor andere doeleinden dan communicatie over de wedstrijd en alarmering bij noodgevallen worden gebruikt. De deelnemer gaat bij inschrijving akkoord met publicatie van beeldmateriaal (foto/video) op de website en social media zoals Facebook en Twitter. Ook wordt in de uitslagenlijst met voor- en achternaam en woonplaats gepubliceerd op de website.

Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen publicatie van beeldmateriaal of naam/woonplaats, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de inschrijfbalie.

10. Startformaliteiten

Het startbureau is op de wedstrijddag geopend vanaf 14.00 tot 15:45 uur.
Na legitimatie en controle op betaling worden de wedstrijdbescheiden uitgereikt, waaronder zwemcaps en wedstrijdnummers.

11. Wedstrijdnummers

De wedstrijdnummers worden met watervaste viltstift op bovenarm (of hand bij gebruik wetsuit) geschreven bij het ophalen van de startbescheiden. Er worden geen papieren loopnummers uitgereikt (Bij de DUO loper wordt het nummer ook met viltstift genoteerd)

12. Briefing

De veiligheidsbriefing en laatste informatie omtrent weer, stroming en parcours wordt om 15:40 uur voor zowel de hele als de halve afstand gegeven in Strandpaviljoen Sport. Het bijwonen van de briefing is verplicht.

13. Deelname

Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie van de Zwemloop Wassenaar streeft samen met de Wassenaarse Reddingsbrigade naar een veilig evenement en adequate hulpverlening bij calamiteiten. Voor onvoorziene omstandigheden is een evenementenverzekering met aansprakelijkheid- en ongevallendekking afgesloten.

14. Start

De hele afstand start om 16:00 uur. De halve afstand start om 16:45 uur.

In verband met de veiligheid worden de daadwerkelijk startende deelnemers nauwkeurig geteld. Het is daarom verplicht om minimaal 5 minuten voor de start bij het startvak aanwezig te zijn.

15. Limieten

De limiet voor het zwemmen hele afstand is 40 minuten. De limiet voor het lopen hele afstand is 90 minuten.
De limiet voor het zwemmen halve afstand is 25 minuten. De limiet voor het lopen halve afstand is 50 minuten.

16. Deelname vroegtijdig staken

Iedereen die (na de start) vroegtijdig de deelname staakt dient zich zo snel mogelijk af te melden. Bij het staken van het zwemonderdeel is dat bij de wedstrijdleiding (geel CREW-shirt) bij nabij de wisselzone. Bij het staken van het looponderdeel is dat bij één van de vrijwilligers op een verzorgingspost.

Staken van het zwemonderdeel en niet afmelden leidt tot een ‘vermissing’ waarbij een zoekactie wordt uitgevoerd. Met name bij het zwemonderdeel kan deze zoekactie door oproep van een helikopter tot hoge kosten leiden. Kosten van een onnodige zoekactie als gevolg van niet afmelden zullen op de deelnemer worden verhaald.

17. Algemene gedragsregels

Deelnemers dienen:

– te allen tijde sportiviteit te betrachten en andere deelnemers niet moedwillig te benadelen;
– zich eerlijk te gedragen: het uitgezette parcours volledig af te leggen. Dat wil zeggen: niet afsnijden van boeien bij zwemmen of afwijken van de gepijlde looproute. Tevens het aantal ronden bij de hele afstand in acht nemen.
– verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen veiligheid en die van anderen;
– zich te houden aan het uitgezette parcours, de aanwijzingen van de verkeersregelaars en aan de aanwijzingen van wedstrijdofficials op te volgen;
– andere deelnemers, officials, vrijwilligers, én toeschouwers te behandelen met respect en beleefdheid en het gebruik van onheus taalgebruik achterwege te laten;
– de wedstrijdleiding te informeren bij terugtrekking uit de wedstrijd (zie punt 15).

18. Overtredingen en sancties inclusief diskwalificatie

De vrijwilligers, herkenbaar aan het fluorgele shirt met op de achterzijde de zwarte tekst CREW, zullen voldoende ernstige overtredingen van de gedragsregels melden aan een bestuurslid, herkenbaar aan het fluororanje shirt met op de achterzijde de tekst OFFICIAL. Een official bepaalt welke sanctie passend is. Dit kan zijn:

– Waarschuwing
– Tijdstraf (achteraf meegedeeld en bij de eindtijd opgeteld)
– Diskwalificatie

Een deelnemer mag de wedstrijd afmaken, als hij van een official een diskwalificatie heeft ontvangen. De deelnemer kan in beroep gaan tegen deze diskwalificatie overeenkomstig de voorschriften van het wedstrijdreglement.

19. Zwemmen

Deelnemers mogen iedere zwemslag gebruiken om zich voort te bewegen. Zij mogen ook
watertrappelen of drijven. Een deelnemer mag op de bodem staan of zich vasthouden aan een object
als een boei of boot mits deze zich niet voortbeweegt. Een deelnemer mag de bodem noch objecten
gebruiken om er voordeel mee te behalen. Dit geldt niet voor het eerste deel van de branding (in- en uittrede), waarbij de waterdiepte te gering is om te zwemmen.

De zwemmer legt het gehele parcours af, door de boeien buitenom te ronden (niet afsnijden) en bij de hele afstand wordt het parcours tweemaal gezwommen. Afwijkingen van het parcours, door een vrijwilliger (CREW) of bestuurslid (OFFICIAL) waargenomen, kunnen leiden tot een sanctie. Waterdichte controle is echter niet mogelijk, dus hier wordt een beroep gedaan op sportiviteit en eerlijkheid.

In Noodgevallen dient een deelnemer een arm uit het water te tillen en boven het hoofd te zwaaien,
alsmede te roepen om assistentie van de op het water aanwezige Wassenaarse Reddingsbrigade. Als assistentie is verleend, dient de deelnemer de wedstrijd te verlaten.

Het gebruik van wetsuits is verboden boven een watertemperatuur van 26o en verplicht onder een watertemperatuur van 16o. De organisatie van de Wassenaarse Zwemloop adviseert overigens een wetsuit onder de 18o. De verwachting is dat de zeewatertemperatuur eind augustus 19-20o bedraagt (wordt tijdens briefing medegedeeld). Het gebruik van een wetsuit is daarom optioneel. Onder de 13o wordt er niet gezwommen (niet te verwachten). De watertemperatuur wordt door de Wassenaarse Reddingsbrigade op de dag van de wedstrijd gemeten in het midden van het parcours op een diepte van 60 cm onder het oppervlak.

Een deelnemer moet de zwemcap dragen die verstrekt wordt door de wedstrijdorganisatie. Als de
zwemcap onbedoeld wordt verloren tijdens het zwemonderdeel volgt er geen straf. Zwemcaps blijven eigendom van de organisatie en worden na het zwemmen nabij de wisselzone / waarnemingspunt tussentijd gedeponeerd/afgegeven.

Zwembrillen en neusclips zijn toegestaan.

Atleten mogen geen gebruik maken van kunstmatige voortstuwingsapparaten, (b.v. flippers, sokken, handschoenen, peddels, of drijfmateriaal).

20. Lopen

De route wordt door middel van borden en pijlen langs de route aangegeven. Het pad is onverhard (strand/paardenpad) of halfverhard (schelpenpad). Het afsnijden van bochten en het verlaten van de paden is niet toegestaan. De aanwijzingen van de vrijwilligers langs de route dienen te worden gerespecteerd.

Het parcours is vrij van gemotoriseerd verkeer en fietsers (behalve voorfietser van de organisatie), maar van de Gemeente Wassenaar en Staatsbosbeheer mag de organisatie geen wandelaars weren. Daarom voor uw eigen veiligheid zo mogelijk rechts op het pad houden en goed uitkijken naar medegebruikers. De organisatie zal medegebruikers waarschuwen/informeren.

De hele afstand loopt driemaal een ronde in de Ganzenhoek, de halve afstand eenmaal een ronde. Indien bij de hele afstand minder dan drie ronden wordt gelopen, volgt bij constatering door een official een diskwalificering.

Afval mag alleen in de directe nabijheid van verzorgingsposten worden achtergelaten: respecteer de natuur.

21. Verzorging

Er zijn twee verzorgingsposten onderweg waar drinkwater wordt verstrekt:
1. Op het strand bij de strandopgang naar het paardenpad richting de Ganzenhoek.
2. In de Ganzenhoek (hele afstand 4x passage, halve afstand 2x passage).

Eigen verzorgingsmiddelen zijn toegestaan en mogen bij de officiële verzorgingsposten en op het strand worden aangereikt. Buiten dit gebied is verzorging niet toegestaan. Het is verzorgers niet toegestaan zich in wisselzone te bevinden.

Bij zeer warme omstandigheden wordt een sponzenpost ingericht voor extra verkoeling.

Bij de finish wordt aan de deelnemers een drinken aangeboden.

22. Wijzigingen

De wedstrijdleiding heeft het recht in geval van buitengewone omstandigheden de wedstrijd te stoppen, de zwemafstand in te korten of het parcours op enige wijze te veranderen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Criteria hierbij zijn extreme weersituaties, (te) hoge branding of stroming, geweld of opruiing, waardoor de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. Deze afweging maakt de organisatie in overleg met de Wassenaarse Reddingsbrigade en de reguliere hulpdiensten. Wijzigingen of staken van de wedstrijd als hierboven bedoeld, geven geen recht op restitutie van de deelnamekosten of andere schadeclaims.

23. Protesten

Een deelnemer kan binnen 30 minuten na zijn/haar finish protest indienen tegen het gedrag van een deelnemer, het besluit van een wedstrijdofficial, de voorwaarden van de wedstrijd of de klassering en/of tijdwaarneming.

De protestjury bestaat uit het volledige bestuur van de Commissie Zwemloop (4 personen) en de coördinator van de Wassenaarse Reddingsbrigade. Gezien het recreatieve karakter van het evenement wordt in onderling overleg naar een oplossing gezocht, waarbij uiteindelijk het unanieme oordeel van de protestjury bindend is.

24. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding (Commissie Zwemloop). De eventuele beslissingen hieruit voortvloeiend zijn bindend.